Introduction | Cyflwyniad

Cliciwch yma am fersiwn Gymraeg o'r dudalen hon

Mae’r pum mlynedd ddiwethaf wedi gweld cynnwrf gwleidyddol ac economaidd sylweddol o fewn tirwedd Cymru yn diweddu yn un o’r heriau mwyaf arwyddocaol mewn cenedlaethau i berchnogion busnes dan rith y pandemig Covid-19.

Serch hynny, trwy gydol y cyfnod hwn o newid, un peth cyson fu’r rôl hanfodol a chwaraewyd gan fusnesau llai Cymru wrth gefnogi cymunedau lleol, creu cyfoeth a chyflogaeth, gyrru arloesedd a helpu Cymru i addasu ac ymateb i’r heriau hyn.

Mae Etholiadau Senedd Cymru 2021 yn dod ar adeg dyngedfennol i economi Cymru. Nid yn unig y bydd pobl Cymru yn ethol Senedd cyntaf Cymru, dan set newydd o bwerau deddfwriaethol a chyllidol, ond byddant hefyd yn helpu i benderfynu natur adferiad economaidd Cymru o’r her honno a osodwyd gan Covid-19.

Yn y 12 mis diwethaf, mae FSB Cymru wedi ymgymryd â lefel ddigynsail o ymgysylltu â miloedd o berchnogion busnesau llai ar draws y wlad i ganfod y blaenoriaethau a’r cyfleoedd i’n Llywodraeth a’n Senedd nesaf. Mae hyn wedi cynnwys amrywiaeth o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn, ymchwil thematig ac arolwg ‘cyflwr y wlad’ eang o 500 o berchnogion busnes i gael syniad o’r hyn sydd o bwys i fusnesau Cymru. Mae’r holl weithgaredd yma’n cynrychioli’r ymgynghori mwyaf eang i’r FSB ers datganoli ac ymgysylltu sydd wedi rhoi busnesau wrth galon go iawn y drafodaeth.

Y tu ôl i’r cynigion a amlinellir yn y maniffesto hwn mae uchelgais i dyfu a datblygu Cymru entrepreneuraidd, i ddiogelu ac atgyfnerthu ein cymunedau, i ychwanegu gwerth at genhadaeth fyd-eang datgarboneiddio ac i helpu i hysbysu a datblygu brand i Gymru sy’n rhyngwladol uchelgeisiol a hawdd i’w adnabod. Un o’r prif gynigion yw llunio Bil Datblygu Economaidd – y cyntaf yn hanes Cymru – a fyddai wrth wraidd llawer o’r cyfleoedd i drawsnewid ein heconomi.

Mae hon yn agenda sy’n herio pawb i ymgysylltu ac yn agenda sy’n cydnabod, pa un ai’n wneuthurwr penderfyniadau gwleidyddol ynteu’n berchennog busnes, mai Ein Busnes yw Cymru.


 Wrth galon ein cynigion mae Bil Datblygu Economaidd newydd i Gymru. Ers sefydlu datganoli yn 1999 a phwerau deddfu llawn yn 2011, ’does yr un Llywodraeth yng Nghymru wedi ymgymryd â deddfwriaeth wedi’i hanelu’n benodol i fynd i’r afael ag economi Cymru. Gyda’r sefydliadau democrataidd yng Nghymru wedi hen ymsefydlu erbyn hyn, rydym yn meddwl mai ’nawr yw’r amser iawn i ymgymryd â deddfwriaeth o’r fath. Fel y cyfryw, rydym yn cynnig Bil Datblygu Economaidd i Gymru, a fyddai wrth wraidd y mesurau a’r bensaernïaeth i helpu i ddatblygu llawer o’r syniadau sydd wedi’u cynnwys yn y maniffesto hwn.

Gall bil o’r fath ddarparu sail hirdymor eglur ar gyfer datblygu economaidd yng Nghymru. Gall sicrhau fod i’n gwasanaethau cyngor a chymorth busnes hirhoedledd a sefydlogrwydd a’u bod yn gallu ymateb wrth gefnogi busnesau pan gyfyd argyfyngau megis fel y digwyddodd trwy Covid-19. Gall wneud gwarcheidwaeth ddiogel ein heconomi yn realiti cyfreithiol.

Byddem yn disgwyl i’r bil gael ei gyflwyno yn gynnar yn oes Senedd nesaf Cymru ac iddo osod y sylfeini sefydliadol ar gyfer ein hadferiad a’n ffyniant economaidd yn y dyfodol.

1. Dyfodol Trefi Cymru


Mae’n hymchwil ar ddyfodol trefi Cymru wedi dangos bod tair tuedd fyd-eang yn gyrru newid, sef: y cynnydd mewn technoleg ddigidol a siopa ar-lein, proffil demograffig sy’n newid gyda threfi’n mynd yn hŷn a dinasoedd yn mynd yn iau, a symudiad yn y polisïau economaidd tuag at ddinasoedd ac oddi wrth drefi.

I fynd i’r afael â’r materion hyn, credwn y dylai Llywodraeth nesaf Cymru fabwysiadu’r polisïau canlynol:

Cyflwyno Cronfa Dyfodol Trefi Cymru

Mae trefi Cymru’n wynebu dyfodol ansicr wrth i ddinasoedd gipio’r amlygrwydd polisi, tra bod mwy o fasnach yn symud ar-lein ac wrth i’w preswylwyr fynd yn hŷn. I siapio’u dyfodol, mae ar drefi Cymru angen cymorth i greu ymateb o’r gwaelod i fyny. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru gefnogi hyn trwy gyllido Cronfa Dyfodol Trefi Cymru a fyddai’n helpu pob tref yng Nghymru i greu strategaeth ar gyfer ei dyfodol.

Darparu cymorth i gwmnïau sy’n dymuno symud at fwy o Weithio o Bell yn yr hirdymor

Yn ystod Covid-19, mae cwmnïau yng Nghymru wedi dangos bod ganddynt y gallu i addasu, ac mae’n bwysig caniatáu iddynt yr hyblygrwydd ynglŷn â sut i fanteisio ar ffyrdd newydd o weithio a gwneud i weithio ystwyth weithio iddynt hwy yn yr hirdymor. Dylai cymorth busnes hwyluso unrhyw symudiadau tuag at weithio o bell a gweithio ystwyth y mae cwmnïau BBaCh yn penderfynu mynd ar eu trywydd, gyda ffocws ar ddarparu hyfforddiant ar reoli’n effeithiol dan gweithio o bell, ar hyrwyddo’r ddealltwriaeth o ddiogelwch iechyd a lles patrymau gweithio o bell, a hyrwyddo dealltwriaeth o’r anghenion seiberddiogelwch a seilwaith digidol.

Sefydlu Tasglu ar gyfer Economïau Gwledig

Mae FSB Cymru’n credu na ddylai unrhyw ran o Gymru gael ei heithrio o uchelgais datblygu economaidd. Ni ddylai bod wedi’ch lleoli mewn ardal wledig fod yn rhwystr i gychwyn busnes neu’n ffrwyn ar dwf, ac ni ddylai olygu ychwaith eich bod yn gorfod gadael ardal wledig i redeg busnes llwyddiannus. Mae economïau gwledig yn wynebu bygythiad triphlyg. Mae’u sylfaen amaethyddol yn cael ei bygwth gan ganlyniad Brexit ansicr. Wrth i olygon polisi cyhoeddus symud tuag at ddinas- ranbarthau, mae gwledigrwydd yn parhau’n her ar sawl lefel. Mae twristiaeth wedi dioddef ‘blwyddyn goll’ o ganlyniad i’r pandemig coronafeirws. Mae hi’n bryd dod â thasglu ar gyfer Cymru wledig at ei gilydd i ymchwilio i’r materion hyn a darparu set gadarn o bolisïau, gan gyfuno cyfleoedd gweithio o bell ac adfywio trefi rhanbarthol.

Cyflymu cynllunio trwy adolygu Deddf Cynllunio (Cymru) 2015

Mae’r system gynllunio’n bwysig wrth gyflawni cydbwysedd rhwng datblygu ac anghenion cymunedau lleol. Serch hynny, fel proses mae’n derbyn llawer rhy ychydig o adnoddau, mae’n araf ac yn methu delio â buddiannau datblygwyr llai. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru adolygu’r ddeddfwriaeth cynllunio yng Nghymru gyda’r bwriad o greu system sy’n gymesur ac yn ymateb i anghenion datblygwyr BBaCh. Dylai’r adolygiad anelu at gyflymu ceisiadau a lleihau costau diangen i ddatblygwyr BBaCh yng Nghymru

2. Cymru Fedrus


Mae 265,000 BBaCh Cymru’n chwarae rhan fawr yn y farchnad lafur, gan gyflogi bron 738,000 o bobl neu ddwy ran o dair o weithlu’r sector preifat yn fras. Mae’r penderfyniadau a wna BBaChau yn dyngedfennol felly i natur cynhyrchiant, cyflogaeth a sgiliau i economi Cymru yn ei chyfanrwydd.

Mae’n hymchwil wedi dangos bod y mwyafrif o BBaChau yn talu mwy na’r Cyflog Byw Gwirioneddol i’w staff ac yn eu cyflogi ar gontractau amser llawn. Serch hynny, mae BBaChau yn ei chael hi’n anodd yn aml dod o hyd i staff gyda’r lefelau sgiliau iawn, a bod y broses recriwtio yn ei chyfanrwydd yn her.

I fynd i’r afael â’r materion hyn credwn y dylai Llywodraeth nesaf Cymru fabwysiadu’r polisïau canlynol:

Ailosod y sgwrs ar flaenoriaethau sgiliau ar gyfer comisiwn addysg ôl-orfodol newydd

Mae FSB Cymru wedi croesawu’n gynnes y syniad o gomisiwn statudol i helpu i gydgysylltu a darparu addysg ôl-orfodol yng Nghymru. Serch hynny, mae’r sgwrs hyd yma wedi bod a wnelo llawer gormod â’r gwahanol fathau o ddarparwyr a heb fod a wnelo digon ag amcanion economaidd a chymdeithasol Comisiwn. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru ailosod y sgwrs hon, gan ddechrau’n hytrach ag ymgynghoriad ynglŷn â ble dylai blaenoriaethau sgiliau fod, yn cynnwys darparwyr y sector cyhoeddus a phreifat, cyn dod â deddfwriaeth yn ei blaen sy’n canolbwyntio ar eu darparu.

Cyflwyno cymhelliant i BBaChau ymgymryd â Phrentisiaethau

Mae llawer o gwmnïau’n ei chael hi’n anodd ailgydbwyso’u cyllid yng ngoleuni’r argyfwng llif arian a achswyd gan Covid-19. O ganlyniad, mae bwriadau recriwtio’n debygol o gael eu gwanhau am beth amser. Os ydym i ailgodi’n gryfach, mae angen i Lywodraeth nesaf Cymru fynd i’r afael â’r pryderon hyn trwy gyflwyno llwybrau trwodd i alwedigaethau medrus a darparu cymhellion clir i BBaChau gyflogi prentisiaid newydd. Gan ddysgu oddi wrth gynlluniau blaenorol megis Twf Swyddi Cymru a’r Rhaglen Recriwtiaid Ifanc, dylai cynllun o’r fath ganolbwyntio ar helpu gyda’r broses recriwtio a chwrdd â’r risg ariannol o gyflogi prentisiaid ychwanegol. Dros yr hirdymor, gallai cynllun parhaol gael ei ddatblygu sy’n adlewyrchu’r strategaeth datblygu economaidd ehangach yng Nghymru, er enghraifft trwy gefnogi sgiliau mewn meysydd twf megis datgarboneiddio.

Gwneud cysylltiadau busnes gwell gydag ysgolion yn uchelgais cenedlaethol

Bydd meithrin cysylltiadau gwell a mwy cynhyrchiol rhwng busnesau ac ysgolion yn helpu’r naill a’r llall i ffynnu. Gwyddom o’n hymchwil fod llai o fusnesau wedi bod a wnelo â helpu ysgolion gyda gweithgaredd allgyrsiol, profiad gwaith neu weithgaredd yn gysylltiedig â chyflogaeth yn y blynyddoedd diwethaf. Er  bod y sefyllfa wedi gwella ers yr ysgrifennwyd ein hymchwil cychwynnol, nid oes digon yn cael ei wneud i greu perthynas gadarnhaol a chenedlaethol-gyson rhwng pobl ifanc a byd gwaith. Rydym yn meddwl bod angen tyrbochwythu’r cysylltiadau hyn trwy hwyluso mwy o ryngweithio rhwng ysgolion a’u BBaChau lleol, gan ei wneud yn uchelgais cenedlaethol.

Creu pecyn swyddi BBaCh

Mae Llywodraethau’r DU a Chymru ill dwy wedi dangos dychymyg wrth ddarparu ymatebion effeithiol a phrydlon i effaith y pandemig Covid-19 ar BBaChau ac yn arbennig ar gyflogaeth. Gyda heriau ar ddod, dylai Llywodraeth Cymru edrych ar ba fesurau oedd yn effeithiol a pha ymyriadau y gellir eu defnyddio a’u targedu ar wahanol lefelau i ysgogi twf a diogelu a chreu swyddi newydd. Gallai hyn fod ar ffurf cynllun ProAct a ReAct newydd neu gymhorthdal cyflog uniongyrchol i sectorau economaidd allweddol.

Cychwyn ymgyrch dan arweiniad busnesau i ddarparu Gwaith Teg

Bu’r agenda gwaith teg yn elfen graidd o drafodaethau ar economi Cymru dros y pum mlynedd flaenorol trwy’r Comisiwn Gwaith Teg. Mae’r drafodaeth hon wedi’i hadlewyrchu yng ngwledydd eraill y DU. Tra bod hyn wedi bod i’w groesawu, nid oes digon wedi’i wneud i ymgysylltu’n ymarferol â chwmnïau bach ar y mater ar eu telerau eu hunain a’u helpu i ddeall sut y gallant dyfu eu busnesau yr un pryd â mynd i’r afael â materion a wnelo â gwaith teg. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru roi busnesau wrth galon y drafodaeth hon ac ymgymryd ag ymgyrch i’w helpu i wella natur y gwaith tra eu bod yn fusnesau llwyddiannus.

Datblygu Cynllun Gweithredu i Gymru ar gyfer Entrepreneuriaeth Gynhwysol

Wrth inni geisio adeiladu ar y system cymorth busnes a rhoi hwb i dirwedd entrepreneuraidd Cymru, mae taer angen mynd i’r afael â’r heriau a wynebir gan unigolion megis y rheini gydag anableddau, sy’n aml yn cael eu hunain yn bell oddi wrth y sgyrsiau hyn a’u cyfleoedd. Gwyddom nad yw gwasanaethau cymorth busnes yn ogystal â’n rhwydweithiau yn gwneud digon yn rhy aml i gefnogi pob unigolyn yng Nghymru i gyflawni eu potensial. Gan weithio gyda’r gymuned fusnes ac amrywiaeth o bartneriaid eraill, ac adeiladu ar y gwaith a wnaed dros y blynyddoedd diwethaf i yrru lefelau entrepreneuriaeth merched yng Nghymru i fyny, dylai Llywodraeth nesaf Cymru glustnodi’r rhwystrau a wynebir gan grwpiau eraill a datblygu Cynllun Gweithredu gwirioneddol gynhwysol ar gyfer Entrepreneuriaeth Gynhwysol i ddileu’r rhwystrau hynny.

Cefnogi iechyd meddwl a lles entrepreneuriaid

Mae Covid-19 wedi amlygu’r pwysau ar gyflogwyr sy’n rhedeg eu busnes bach eu hunain – ac y mae’u bywoliaeth hwy’u hunain a’u teuluoedd yn ddibynnol arno. Mae cyflogwyr ag angen cefnogaeth o ran hunanofal, yn ogystal ag wrth reoli’u risgiau eu hunain o ran (er enghraifft) oriau gwaith, amser o flaen sgrîn, ac felly ymlaen. Rhaid i’r ailsetio cyfredol i ailsgilio, iechyd a diogelwch a diogelwch y gweithle, edrych hefyd ar yr wybodaeth a’r hyfforddiant sydd ar gyflogwyr eu hangen i ofalu am eu hunain.

3. Cymru a’r Byd


Ar ôl yr argyfwng Covid-19, a gydag amgylchedd rhyngwladol sy’n newid ar ôl Brexit, bydd ar gwmnïau Cymru angen cefnogaeth Llywodraeth Cymru gyda gweledigaeth glir o sut i groesi tir newydd ar fasnach Ryngwladol, allforio a buddsoddi, gweithio mewn partneriaeth ag arbenigedd adnoddau a phensaernïaeth sylweddol Llywodraeth y DU a thynnu arno.


Mae hi’n fwy pwysig yn awr nag erioed i adeiladu busnesau Cymru o’r gwaelod i fyny, gyda’r nod o’u gwneud yn gystadleuol yn y farchnad fyd-eang. Mae strategaeth ryngwladol sy’n canolbwyntio ar BBaChau ar gyfer masnach ryngwladol, allforio a buddsoddi yn rhan allweddol o’r nod hwnnw.

Dylai Llywodraeth nesaf Cymru ddarparu’r canlynol:

Creu Asiantaeth Datblygu Economaidd hyd braich newydd

Dylai corff masnach a buddsoddi hyd braich Cymru Ryngwladol gael ei greu, ac iddo’r gorchwyl o gyflenwi brand rhyngwladol cryf i Gymru, ac o adeiladu ar ryngwladoli BBaChau Cymru, gan ddarparu rhwydweithiau masnach rhyngwladol, cyfleoedd allforio a buddsoddi o fewn pa rai y gall BBaChau Cymru ffynnu. Dylai ganolbwyntio ar bleidio achos brandiau busnesau bach mewn sectorau a diwydiannau ble mae gan Gymru/neu’r DU fantais gystadleuol i dargedu marchnadoedd dramor. Dylai Bil Datblygu Economaidd i Gymru fod wrth wraidd asiantaeth o’r fath.

Datblygu Brand Cymru i gyd-fynd â strategaeth ryngwladol newydd

Dylai brand Cymru gael ei ddatblygu gyda’r agweddau masnach, allforio a buddsoddi ar gyfer BBaChau fel swyddogaeth graidd wrth werthu Cymru dramor. Dylai hyn gael ei wneud ar y cyd â’r asiantaeth newydd, gan gyfannu brandio Croeso Cymru a dylai ffitio anghenion BBaChau yng Nghymru. Mae ymgysylltu â BBaChau yn allweddol i sicrhau ymrwymiad a chyfranogiad gan fusnesau llai Cymru ym mrand Cymru, ac yn broses a all hefyd ddarlledu’r gefnogaeth a’r cyfleoedd i allforio i’r busnesau hynny.

Darparu cymorth hirdymor i dwristiaeth fel sector economaidd strategol bwysig

Mae twristiaeth wedi’i tharo’n arbennig gan Covid-19. Mewn diwydiant tymhorol, mae’r sector yn nodi bod 2020-21 yn debygol o fod yn gyfwerth â 3 gaeaf. Bydd effeithiau hyn ar yr hyn sy’n ddiwydiant allweddol i economi Cymru, ar waith, ac ar y brand Cymru ehangach, yn parhau yn yr hirdymor. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru geisio datblygu a chefnogi twristiaeth fel sector strategol bwysig i economi Cymru a gwthio mesurau ymlaen i roi’r sector ar sail fwy sefydlog, sy’n ychwanegu gwerth. Mae hyn yn arbennig o bwysig o ystyried y cysylltiadau rhwng twristiaeth a lletygarwch a sectorau eraill sy’n hanfodol bwysig i Gymru megis cynhyrchu bwyd a ffermio.

4. Tyfu busnesau bach Cymru


Fel y mae’n hymchwil wedi dangos, mae gan Gymru “ganol coll”. O ran cyflogaeth, mae’n wlad a ddominyddir gan ficrofusnesau a busnesau rhyngwladol (gweler graff un). Ar y naill law mae gan Gymru ficrofusnesau ffyniannus ac entrepreneuraidd gyda chwmnïau’n cyflogi llai na 10 o bobl yn ffurfio tua 35 y cant o gyflogaeth y sector preifat. Ym mhen arall y raddfa cwmnïau mawr gyda’u pencadlys yn rhywle arall yn y byd sydd i gyfrif am 38 y cant o gyflogaeth y sector preifat. Yn y canol coll mae cwmnïau canolig eu maint, y rheini sy’n cyflogi rhwng 50-250 o bobl, yn ffurfio 12 y cant main o gyflogaeth.

Am lawer o’n hanes diweddar, mae ein polisi datblygu economaidd wedi’i gerio tuag at ddod â mewnfuddsoddiad mudol o dramor i mewn. Yn atodol i hyn fu gwthiad tuag at lefelau mwy o ‘entrepreneuriaeth’ ac mae hyn wedi cael rhywfaint o lwyddiant gyda niferoedd mawr o ficrogwmnïau’n cael eu datblygu dros yr 20 mlynedd ddiwethaf.

Sut bynnag, mae angen i bolisi drawsnewid yn awr. Mae mewnfuddsoddiad wedi methu â thrawsnewid economi Cymru dan ei wedd presennol ac mae gormod o’n cwmnïau bach yn ei chael hi’n anodd tyfu. Yn lle hynny, mae angen i Lywodraeth nesaf Cymru edrych ar sut ydym yn datblygu mintai gryfach o gwmnïau sydd â pherchnogion o Gymru, trwy dyfu’n busnesau presennol ac angori ein cadwyni cyflenwi yng Nghymru.

Dylai Llywodraeth nesaf Cymru dyfu busnesau bach Cymru trwy:

Sefydlu rhaglen i ddatblygu cwmnïau ‘canolig’ eu maint yng Nghymru

Gan adeiladu ar yr hyn sydd wedi’i ddysgu oddi wrth raglenni blaenorol megis y Rhaglen Cyflymu Twf, dylai Llywodraeth nesaf Cymru ddechrau rhaglen o weithgaredd dan y brand Busnes Cymru yn canolbwyntio ar gefnogi a datblygu mintai o gwmnïau canolig eu maint. Ni fyddai’n canolbwyntio ar swyddi yn unig, ond hefyd ar faterion megis cynhyrchiant, helpu busnesau i ddatgarboneiddio a lleihau eu heffaith amgylcheddol, mynediad at farchnadoedd, mynediad at gyllid a sgiliau.

Rhoi Banc Datblygu Cymru ar sail statudol ar gyfer rhagolygon hirdymor

Ers ei sefydlu yn ystod tymor y Senedd flaenorol mae Banc Datblygu Cymru wedi cael effaith gadarnhaol arwyddocaol, gan helpu i fynd i’r afael â bylchau mewn mynediad at gyllid a diogelu busnesau trwy’r argyfwng Covid-19. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru roi’r Banc Datblygu ar sail statudol a rhoi iddo orwelion amser hirdymor. Byddai hyn yn ei alluogi i ddod â ffynonellau cyfalaf eraill i mewn, yn sicrhau ei annibyniaeth ar y llywodraeth, yn rhoi hyder i farchnadoedd a busnesau a chaniatáu iddo ymgymryd â benthyciadau mwy tymor hir megis cyfalaf tymor estynedig, gan helpu i dyfu cwmnïau canolig eu maint.

Gwella system Cymru o reoliadau

Ers datganoli yn 1999, mae cwmpas cymhwysedd deddfwriaethol yng Nghymru wedi ehangu’n ddramatig. Mae’r Senedd a Llywodraeth Cymru yn rheoli llawer agwedd ar yr amgylchedd busnes bellach. Er gwaethaf hyn, ychydig sydd wedi’i wneud i feddwl am sut ydym yn mynd ati i weithredu rheoliadau. Yn yr Alban, fe wnaeth y Ddeddf Diwygio Rheoleiddiol 2014 nodi dull o reoleiddio sydd wedi’i anelu at gefnogi busnesau. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru adolygu rheoleiddio yng Nghymru gyda’r bwriad o gyflwyno dull gweithredu sy’n gwella profiad busnesau wrth gydymffurfio â rheoleiddio.

Cynnal brand Busnes Cymru a datblygu’r gwasanaeth ymhellach

Yn dilyn nifer o wahanol iteriadau o gymorth busnes, mae gan Gymru bellach wasanaeth cyngor a chymorth busnes sefydledig ac uchel ei barch, sef Busnes Cymru. Yn ein hymchwil Cefnogi Llwyddiant fe wnaethom nodi cryfder cynyddol y brand Busnes Cymru a gwasanaeth sy’n darparu enillion da ar fuddsoddiad i’r pwrs cyhoeddus. Mewn gwirionedd, ar gost o £3,000 y swydd mae’n rhoi gwell gwerth na rhaglenni datblygu economaidd eraill. Er gwaethaf hyn, mae’i ddyfodol yn ansicr gydag amheuon ynghylch dyfodol cyllido rhanbarthol. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru ailddatgan ei hymrwymiad i Busnes Cymru trwy’i wneud yn swyddogaeth statudol dan Fil Datblygu Economaidd. Dylai anelu hefyd at ei ddatblygu ymhellach, gan ymorol am symud heibio i greu swyddi a chanolbwyntio mwy ar dwf busnes, cynhyrchiant a datgarboneiddio.

5. Polisi Trethi Mentrus i Gymru


Fe wnaeth Deddfau Cymru 2014 a 2017 nodi pwerau trethu newydd i Lywodraeth Cymru i’w harfer yng Nghymru ar dreth incwm, treth trafodiadau tir a threth dirlenwi. Rhoddodd y pŵer hefyd i sefydlu trethi newydd mewn meysydd datganoledig. Mae hyn yn golygu y bydd yr etholiad Senedd hwn, am y tro cyntaf, yn un ble bydd nid yn unig polisi gwariant ond polisi trethi o bwys allweddol.Yn ein hadroddiad diweddar, mae FSB Cymru wedi nodi sut y gall Llywodraeth nesaf Cymru ddatblygu Polisi Trethi Mentrus i Gymru. Byddai polisi o’r fath yn ceisio diogelu refeniw Trysorlys Cymru trwy helpu i dyfu’r sylfaen drethu ac annog buddsoddiad gan fusnesau.

Dylai Llywodraeth nesaf Cymru gyflwyno polisi trethi mentrus i Gymru drwy:

Ysgafnhau’r baich ardrethi trwy gyflwyno Rhewiad Ardrethi Busnes am oes y Senedd nesaf

Ardrethi busnes yw’r dreth unigol bwysicaf i fusnesau sy’n meddiannu eiddo mewn trefi. Os yw ardrethi’n rhy uchel, bydd busnesau’n osgoi cymryd eiddo yng nghanol trefi a bydd cyfraddau lleoedd gwag yn cynyddu. Yr un modd, ’dyw ardrethi ddim yn berthnasol i fasnach ar-lein, gan roi llawer o fusnesau dan anfantais yn y fan a’r lle o gymharu â chystadleuwyr ar-lein. Gall Llywodraeth nesaf Cymru ysgafnu’r baich yma ac ailgyfartalu’r fantol rhwng masnach stryd fawr a masnach ar-lein trwy rewi ardrethi am oes Senedd nesaf Cymru.

Ymrwymo i beidio codi treth incwm yn fwy na Lloegr yn ystod y Senedd nesaf

Am y rheswm hwn, mae FSB Cymru’n credu y dylai Llywodraeth nesaf Cymru wneud ymrwymiad i o leiaf un gynnal yr un cyfraddau treth ag sy’n bodoli yn Lloegr ar hyn o bryd. Trwy wneud hyn, byddir yn cynnal refeniw y gellir ei ddefnyddio i ariannu gwasanaethau cyhoeddus ac i fuddsoddi mewn seilwaith tra na fydd busnesau dan anfantais gystadleuol i’w cymheiriaid yn Lloegr wrth recriwtio’u gweithlu. Yn lle hynny, ein barn ni yw y dylai Llywodraeth Cymru ganolbwyntio ar dyfu economi Cymru a thyfu sylfaen drethu Cymru fel canlyniad.

Cynyddu buddsoddiad trwy Gymorth Buddsoddi Ardrethi Busnes newydd

Un o’r problemau mwyaf ynglŷn ag Ardrethi Annomestig yw eu diffyg cymhelliad i fuddsoddi. Mae Llywodraeth yr Alban wedi cyflwyno Cymorth Cyflymu Twf Busnes i ddelio â’r problemau hyn, gan roi i adeiladu newydd a gwelliannau gyfnod o 12 mis cyn bod atebolrwydd i dalu ardrethi yn berthnasol. Rydym yn meddwl y gallai Llywodraeth nesaf Cymru wneud yr un peth â hyn a mynd ymhellach trwy ddileu rhai mathau o fuddsoddiadau newydd o’r broses ardrethu yn llwyr trwy gyflwyno Cymorth Buddsoddi ar gyfer gwelliannau sy’n cyd-fynd ag uchelgeisiau’r llywodraeth ar gynhyrchiant a datgarboneiddio - er enghraifft offer a pheiriannau newydd a buddsoddiadau effeithlonrwydd ynni newydd.

Ymchwilio i’r potensial am ostyngiadau treth gorfforaeth a dargedir

Fe wnaeth Comisiwn Holtham, a ymgymerodd â’i waith rhwng 2008 a 2010, argymell y dylai Llywodraeth Cymru ar y pryd ymchwilio i ymarferoldeb datganoli treth gorfforaeth. Serch hynny, nid oedd yn ffafrio datganoli hollgynhwysfawr; yn hytrach roedd yn galw am y gallu i amrywio treth gorfforaeth yng Nghymru yn unol â pherfformiad gwerth ychwanegol gros cymharol Cymru. Er nad yw’r argymhelliad hwn ddim wedi digwydd, credwn ei fod yn cyfiawnhau mwy o ystyriaeth.

Annog prawf BBaCh ar gyfer unrhyw drethi newydd sy’n benodol i Gymru

Mae gan Senedd Cymru y gallu bellach i gyflwyno trethi newydd sy’n benodol i Gymru yng Nghymru trwy broses gydsynio trwy Senedd y DU. Nid yw FSB Cymru yn argyhoeddedig ar hyn o bryd o’r angen am drethi newydd ar y funud, ond petai Llywodraeth Cymru yn y dyfodol yn penderfynu dilyn y llwybr hwn yna dylid cyflwyno prawf BBaCh er mwyn sicrhau nad yw’n effeithio’n anghymesur ar BBaChau. Byddai prawf o’r fath yn cynnwys sicrhau nad yw trethi newydd yn codi rhwystrau i entrepreneuriaeth, arloesedd a thwf busnes, nad yw’n afresymol o gosbol i rai mathau o fusnesau ac nad yw ddim ond wedi’i anelu at godi refeniw heb gyfiawnhad rhesymol dros wneud hynny.

 

6. Gweledigaeth 30 mlynedd ar gyfer seilwaith a’r amgylchedd


Mae Covid-19 wedi cyflymu’r drafodaeth ar ‘ailgodi’n gryfach’ gydag awgrymiadau ar gyfer rhaglen o adeiladu seilwaith gwyrdd. Mae hi’n bwysig fod gan Gymru’r offer i sicrhau bod adeiladu seilwaith yn llwyddo ble mae wedi methu yn y gorffennol, a bod ganddi’r sefydliadau a’r modelau ariannol yn eu lle i ddarparu consensws ar gyfer strategaeth hirdymor, a’r modd i lwyddo o ran ei chyflawni. Mae hyn yn hanfodol bwysig i ddatblygiad economaidd Cymru, wrth feithrin ein sylfaen sgiliau a chyfleoedd cyflogaeth, ac wrth addasu i anghenion y dyfodol, yn cynnwys ein dyletswydd i gyflawni’n targedau lleihau carbon.

Datblygu strategaeth Seilwaith hirdymor 30 mlynedd

Mae ar Gymru angen strategaeth seilwaith hirdymor sefydlog gyda chefnogaeth sefydliadol i lunio strategaeth 30 mlynedd awdurdodol a arweinir gan dystiolaeth, a’r modd sefydliadol a’r offer o ran cyllid i’w chyflawni.

Rhoi Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru ar sail statudol

Barn FSB Cymru yw bod angen gwneud cylch gwaith Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru gryn dipyn yn gliriach, y dylai fod yn fwy ar gyfer y cyhoedd ac yn ymgysylltu’n fwy gweithredol â rhanddeiliaid. Dylai Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru gael ei roi ar sail statudol, a dylid ei alluogi â’r annibyniaeth, y gallu cyllidebol a’r offer i wneud y gwaith yn iawn. Byddai’r sicrwydd statudol hwn yn helpu hefyd i feithrin hyder i fuddsoddi mewn seilwaith yng Nghymru.

Creu Cronfa Seilwaith Leol o £100m o leiaf

Dylai seilwaith ganolbwyntio cymaint ar brosiectau lleol ag ar brosiectau ‘clec fawr’ i hyrwyddo twf cynaliadwy ehangach. Fel rhan o’i strategaeth seilwaith, dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu Cronfa Seilwaith Leol o £100miliwn o leiaf. Dylai Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru ymorol am sicrhau bod pob rhanbarth o Gymru’n derbyn digon o gyllid i ddatblygu ei seilwaith.

Rhoi busnesau llai Cymru yn rheng flaen y dyfodol digidol

Mae’r argyfwng Covid-19 wedi sbarduno BBaChau Cymru i newid eu ffordd o weithio, gan fanteisio ar systemau swyddfa newydd, o wasanaethau cwmwl i fodelau datganoledig o weithio i glicio a chasglu. Gall hyn gael ei harneisio i sicrhau bod gennym sector medrus, a gweithlu sy’n barod ar gyfer heriau cwmnïau Cymru yn y dyfodol.  Dylai Llywodraeth nesaf Cymru nodi rhaglen uchelgeisiol o ddefnydd digidol, gan helpu cwmnïau i fabwysiadu’r technolegau gorau, a bod wedi’u hyfforddi’n ddigonol wrth fanteisio i’r eithaf arnynt yn ddiogel ac yn saff.

Sicrhau mynediad o’r radd flaenaf at fand eang a chysylltedd ffonau symudol ar gyfer pob rhan o Gymru

Mae 99% o BBaChau yn gweld band eang yn hollbwysig i’w busnesau. Mae’r argyfwng wedi dangos ble mae bylchau yn narpariaeth band eang o safon, diogel, ar draws Cymru yn cael effaith ar y farchnad i BBaChau, yn ogystal â gallu cwmnïau i ddarparu eu gwasanaethau. Mae angen inni barhau i sicrhau darpariaeth band eang yn weithredol ble mae’n bosibl, a chael Cymru’n wlad sy’n barod ar gyfer 5G sy’n gallu manteisio ar arloesi yn y dyfodol o ffermio clyfar a systemau bwyd newydd, i drafnidiaeth a masnachu ehangach ar-lein.

Nodi map trywydd ar gyfer ein trawsnewid tuag at gerbydau trydan

Bydd y DU yn gwahardd gwerthu cerbydau petrol a diesel newydd yn 2030. Gyda’n hymchwil yn dangos bod cwmnïau bach eisoes yn edrych ar 5-10 mlynedd fel amser realistig i symud i gerbydau trydan, mae angen strategaeth i symud i foddau o’r fath i fusnesau o fewn y llinell amser yma. Dylai Llywodraethau’r DU a Chymru ymorol am roi anogaeth i’r symud hwn trwy gyflwyno cymhellion treth neu gynlluniau sgrapio. Ar hyn o bryd, mae cost cerbydau trydan a’r diffyg seilwaith gwefru yn rhwystrau allweddol i fusnesau Cymru. Mae hyn yn arbennig o bwysig gan fod gan y DU uchelgais i raddol gael gwared â gwerthiannau cerbydau petrol a diesel erbyn 2030.

Cyflwyno llinell gyngor i BBaChau ar faterion amgylcheddol trwy Busnes Cymru

Mae gan gwmnïau bach Cymru ran allweddol i’w chwarae yn ein trawsnewidiad amgylcheddol fel gwlad, yn arbennig wrth inni geisio cyflawni targedau datgarboneiddio uchelgeisiol. Fel mae’n hymchwil wedi’i ganfod, mae angen i Lywodraeth nesaf Cymru helpu dull amgylchedd o weithredu i ddod yn ‘Normal Newydd’. Dylai hyn ddechrau trwy gyflwyno llinell gyngor i BBaChau ar faterion amgylcheddol trwy Busnes Cymru, gan weithio gyda BBaChau ar y fframwaith rheoleiddiol ar gyfer yr amgylchedd. Yn hanfodol, bydd y gefnogaeth yma’n gweithredu fel y man galw cyntaf i gwmnïau sy’n delio â lleihau eu hôl troed carbon ac yn gweithredu o fewn yr economi gylchol.

7. Economïau lleol llwyddiannus


Mae Cymru’n wlad o drefi gydag ychydig iawn o ganolfannau trefol mawr. Er mwyn adlewyrchu hyn, mae angen i’n polisïau economaidd fod â’r gallu i gefnogi busnesau i ddatblygu ym mhob rhan o Gymru. Bydd hyn yn dibynnu ar fod pob ardal, yn wledig neu drefol, yn gallu cyflawni ei photensial. Er mwyn cyflawni hyn, mae arnom angen polisïau sydd wedi’u cymhwyso i gefnogi creu a chadw cyfoeth yn lleol.

Gall Llywodraeth nesaf Cymru gefnogi a datblygu economïau lleol trwy:

Gwneud caffael sy’n gyfeillgar i BBaChau yn ddyletswydd gyfreithiol

Dylai Llywodraeth nesaf Cymru ddechrau gyda chychwyniad newydd i gaffael yng Nghymru. Er bod llawer wedi’i wneud yn y maes hwn, bu’r cynnydd yn dameidiog ac araf. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru ddeddfwriaethu o gwmpas arferion caffael er mwyn gyrru arferion gorau a gosod caffael cyfeillgar i BBaChau fel dyletswydd gyfreithiol ar brynwyr y sector cyhoeddus. Ar ben hynny, dylai Llywodraeth nesaf Cymru fod yn ‘wneuthurwr marchnadoedd’ yn ymorol am lenwi bylchau yng nghadwyni cyflenwi Cymru gyda darparwyr BBCh ble bynnag y mae’n bosibl.

Datblygu’r Economi Sylfaenol 2.0: Heriau Economi Tair Sylfaen

Mae’r economi sylfaenol yn ffurfio rhannau o’r economi sy’n ymwneud â bywyd bob dydd megis gofal cymdeithasol, cyfleustodau a thai. Dros y blynyddoedd diwethaf mae’r maes polisi wedi datblygu gyda thyfu busnesau llai wrth galon yr agenda. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru fynd â hyn ymhellach trwy fabwysiadu tair o Heriau’r Economi Sylfaenol; mewn gofal cymdeithasol, datgarboneiddio tai a chynhyrchu bwyd. Y nod fyddai datrys yr heriau polisi cyhoeddus yn y meysydd hynny mewn ffordd sy’n dod â BBaChau i mewn i’r ateb, gan eu helpu i dyfu a ffynnu yn y cyfamser.

Gwerthfawrogi hunangyflogaeth o fewn strategaeth economaidd Cymru

Ar adeg pan fo’r economi a busnes yng Nghymru yn destun newid a chynnwrf, mae sector yr hunangyflogedig yn dal i ddarparu swyddi a buddsoddiad mewn economïau lleol i fyny ac i lawr Cymru. Serch hynny, mae’n sector nas deëllir fawr ddim amdano ac a anwybyddir yn aml. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru werthfawrogi hunangyflogaeth yng Nghymru trwy gychwyn adolygiad o’r sector a’i roi ar sail gref o fewn ei strategaeth datblygu economaidd. Fel y mae’n hymchwil wedi’i amlygu, dylid cefnogi unigolion i fentro ar eu pen eu hunain.

Gwneud cynllunio ar gyfer siociau economaidd yn y dyfodol yn swyddogaeth i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae’r argyfyngau a achoswyd gan Covid-19 wedi amlygu pa mor fregus yw ein hamgylchedd economaidd a sut y mae siociau sy’n cychwyn ym maes iechyd y cyhoedd yn gallu effeithio’n gyflym ar fywoliaeth unigolion a busnesau ar draws Cymru. Mae gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol rôl amlwg wrth ystyried llesiant Cymru yn y dyfodol. Byddai ein Bil datblygu economaidd arfaethedig yn mynd â hyn ymhellach trwy roi iddo swyddogaeth statudol i ystyried ac adolygu bygythiadau argyfyngau yn y dyfodol i economi a chymdeithas Cymru a sicrhau bod cyrff cyhoeddus wedi paratoi’n ddigonol.

Lawrlwythwch y maniffesto yn llawn

Cliciwch isod i lawrlwytho’r adroddiad yn llawn. Gellwch lawrlwytho ein ceisiadau i Lywodraeth Cymru fel poster i’w arddangos yn eich busnes hefyd. 

The past five years have seen substantial political and economic upheaval within Wales’ landscape culminating in one of the most significant challenges in generations for business owners in the guise of the Covid-19 pandemic.


However, throughout this period of change, one constant has been the essential role played by Wales’ smaller businesses in supporting local communities, creating wealth and employment, driving innovation and helping Wales adapt and respond to these challenges.

The 2021 Welsh Parliament elections come at a critical juncture for the Welsh economy. Not only will the people of Wales be electing the first Welsh Parliament, under a renewed set of legislative and fiscal powers, but they will also be helping to determine the nature of Wales’ economic recovery from that challenge posed by Covid-19.

In the past 12 months, FSB Wales has undertaken an unprecedented level of engagement with thousands of smaller business owners across the nation to identify the priorities and opportunities for our next Government and Senedd. This has included a range of events throughout the year, thematic research and an extensive ‘state of the nation’ survey of 500 business owners to get an idea of what matters to Welsh businesses. All this activity represents the most extensive consultation for FSB since devolution and engagement which has put businesses at the very centre of the discussion.

Behind the proposals outlined in this manifesto lie an ambition to grow and develop an entrepreneurial Wales, protect and reinforce our communities, add value to the global mission of decarbonisation and help inform and develop a brand for Wales which is internationally-ambitious and recognisable. One of the main proposals is for the construction of an Economic Development Bill – the first in Wales’ history – which would underpin many of the opportunities to transform our economy.

In the information below you’ll hear from our members who will tell us, in their own words, why these issues are of such importance to them and their business.

This is an agenda which challenges all to engage and an agenda which recognises that whether a political decision maker or a business owner, Our Business is Wales.


At the heart of our proposals is a new Economic Development Bill for Wales. Since the establishment of devolution in 1999 and full law making powers in 2011, no Welsh Government has undertaken legislation aimed specifically to address the Welsh economy. With the democratic institutions in Wales by now well-established, we think now is the right time to embark on such legislation. As such, we propose an Economic Development Bill for Wales, which would underpin the measures and architecture to help develop many of the ideas included in this manifesto.

Such a bill can provide a clear long-term footing for economic development in Wales. It can ensure that our business advice and support services have longevity and stability and are able to react in supporting businesses when crises arise such has been the case through Covid-19. It can make the safe guardianship of our economy a legal reality.

We would expect the bill to be introduced early in the life of the next Welsh Parliament and to lay the institutional foundations for our future economic recovery and prosperity.

1. The Future of Welsh Towns


Our research on the future of Welsh towns has shown that there are three major global trends driving change. These are; the rise in digital technology and online shopping, a changing demographic profile with towns getting older and cities getting younger, and a shift in economic policies towards cities and away from towns.

To address these issues, we believe the next Welsh Government should adopt the following policies:

Introduce a Future of Welsh Towns Fund

Welsh towns face a precarious future as city capture the policy limelight, whilst more trade moves online and their residents become older. To shape their future, Welsh towns need help to create a bottom up response. The next Welsh Government should support this by funding a Future of Welsh Towns Fund that would help every town in Wales create a strategy for its future.

Provide support for firms wishing to move to more Remote Working in longer term

During the Covid-19, Welsh firms have shown themselves able to adapt, and it is important that they are allowed the flexibility at how to take advantage of new ways of working and make agile working work for them in the long-term. Business support should facilitate any moves toward remote and agile working that SME firms decide to pursue, with a focus on providing training on managing effectively under remote working, on promoting the understanding of health safety and wellbeing of remote working patterns, and promote understanding of the cybersecurity and digital infrastructure needs.

Initiate a Taskforce for Rural Economies

FSB Wales believes that no area of Wales should be excluded from the ambition of economic development. Being located in a rural area should not be a barrier to starting a business or a brake on growth, nor should it mean you have to leave a rural area to run a successful business. Rural economies face a triple threat. Their agricultural basis is threatened by an uncertain Brexit outcome. As the gaze of public policy shifts towards city regions, rurality remains a challenge on many levels. Tourism has suffered a ‘lost year’ as a result of the coronavirus pandemic. It’s time a taskforce for rural Wales was brought together to examine these issues and deliver a firm set of policies, melding in the opportunities of remote working and regional town regeneration.

Speed up planning by reviewing the Planning Act (Wales) 2015

The planning system is important in achieving balance between development and the needs of local communities. However, as a process it’s significantly under-resourced, slow and fails to deal with the interest of smaller developers. The next Welsh Government should review the planning legislation in Wales with a view to creating a system that is proportionate and response to the needs of SME developers. The review should aim to speed up applications and reduce unnecessary costs on SME developers in Wales.

2. A Skilful Wales


Wales’ 265,000 SMEs play a major role in the labour market, employing nearly 738,000 people or roughly two thirds of the private sector workforce. The decisions that SMEs make is therefore crucial to the nature of productivity, employment and skills for the Welsh economy as a whole.


Our research has shown that the majority of SMEs pay their staff over the Real Living Wage and employ them on full-time contracts. However, SMEs often find difficulties in finding staff with the right skill levels, and the recruitment process as a whole is a challenge.

To address these issues we believe the next Welsh Government should adopt the following policies:

Reset the conversation on skills priorities for a new post-compulsory education commission

FSB Wales has warmly welcomed the idea of a statutory commission to help coordinate and delivery post-compulsory education in Wales. However, the conversation to date has been far too concerned with the different types of providers and not concerned enough with the economic and social aims of a Commission. The next Welsh Government should reset this conversation, starting instead with a consultation about where skills priorities should be, involving public and private sector providers, before bringing forward legislation that focuses on its delivery.

Introduce an incentive for SMEs to take on Apprenticeships

Many companies are struggling to rebalance their finances in light of the cashflow crisis caused by Covid-19. As a result, recruitment intentions are likely to be dampened for some time. If we are to build back better, the next Welsh Government needs to address these concerns by introducing pathways through to skilled occupations and providing clear incentives for SMEs to take on new apprentices. Learning from previous schemes such as Jobs Growth Wales and the Young Recruits Programme, such a scheme should focus on helping with the recruitment process and covering the financial risk of employing additional apprentices. Over the longer-term, a permeant scheme could be developed that reflects the broader economic development strategy in Wales, for instance by supporting skills in areas of growth such as decarbonisation.

Make better business links with schools a national ambition

Building better and more productive links between businesses and schools will help both to prosper. We know from our research that in recent years fewer businesses have been involved in helping schools with extra-curricular activity, work experience or employment-related activity. Whilst the situation has improved since our initial research was written, not enough is being done to create a positive and nationally-consistent relationship between young people and the world of work. We think these links need to be turbo-charged by facilitating greater interaction between schools and their local SMEs, making it a national ambition.

Create an SME jobs package

Both UK and Welsh Governments have shown imagination in providing effective and prompt responses to the Covid-19 pandemic’s impact on SMEs and in particular on employment. With challenges coming up, Welsh Government should look at what measures were effective and what interventions can be used and targeted at different levels to stimulate growth and protect and create new jobs. This could take the form of a renewed ProAct and ReAct scheme or a direct wage subsidy to key economic sectors.

Start a business-led campaign to deliver Fair Work

The fair work agenda has been a core element of discussions on the Welsh economy over the previous five years through the Fair Work Commission. This discussion has been mirrored in other UK nations. Whilst this has been welcome, not enough has been done to practically engage small firms on the issue on their own terms and help them understand how they can grow their businesses whilst addressing issues around fair work. The next Welsh Government should put businesses at the centre of this discussion and embark on a campaign to help them improve the nature of work whilst being successful businesses.

Develop a Wales Action Plan for Inclusive Entrepreneurship

As we seek to build on the business support system and boost the entrepreneurial landscape of Wales, there is an urgent need to tackle the challenges faced by individuals such as those with disabilities who often find themselves distant from these conversations and their opportunities. We know that too often business support services as well as our networks are not doing enough to support every individual in Wales to fulfil their potential. Working with the business community and a range of other partners, and building on the work undertaken over recent years to drive up levels of female entrepreneurship in Wales, the next Welsh Government should identify the barriers faced by other groups and develop a truly inclusive Action Plan for Inclusive Entrepreneurship to remove those barriers.

Supporting mental health and wellbeing of entrepreneurs

Covid-19 has highlighted the pressures employers who run their own – and whose own and families’ livelihood are dependent on – small business. Employers need support in terms of self-care, as well as in managing their own risks in terms of (for example) working hours, screen time, and so on. The current reset to reskilling, health and safety and workplace safety, must also look at the information and training employers need to look after themselves.

 

3. Wales and the World


After the Covid-19 crisis, and with a changing international environment post-Brexit, Welsh firms will need the support of a Welsh Government with a clear vision of how to traverse new terrain on International trade, export and investment, working in partnership with and drawing on the expertise of significant UK Government resource and architecture.


It is more important now than ever to build Welsh business from the ground up, with the aim of making them competitive in the global market. An SME focused international strategy for international trade, export and investment is a key part of that aim.

The next Welsh Government should provide the following:

Create a new arm’s length Economic Development Agency

An arm’s length trade and investment body International Wales should be created, tasked with delivering a strong international brand for Wales, and in building on internationalising Welsh SMEs, providing international trade networks, export opportunities and investment within which Welsh SMEs can prosper. It should focus onchampioning small business brands in sectors and industries where Wales and/or the UK has a competitive advantage to target markets abroad. Such an agency should be underpinned by an Economic Development Bill for Wales

Develop the Wales Brand to fit with a new international strategy

The Wales brand should be developed with the trade, export and investment aspects for SMEs as a core function in selling Wales abroad. This should be done in conjunction with the new agency, complement Visit Wales branding and should fit the needs of SMEs in Wales. Engaging with SMEs is key to ensure buy-in and involvement by Welsh smaller businesses in the Welsh brand, and a process that can also broadcast the support and opportunities to export for those businesses.

Provide long-term support for tourism as a strategically important economic sector

Tourism has been particularly hit by Covid-19. In a seasonal industry, the sector notes that 2020-21 is likely to be the equivalent of 3 winters. The ramifications of this on what is a key industry for the Welsh economy, on work, and the wider Wales brand, will remain in the long term. The next Welsh Government should seek to develop and support tourism as a strategically-important sector for the Welsh economy and push forward measures to place the sector on a more stable, value-added footing. This is especially important given the links between tourism and hospitality and other sectors vital to Wales such as food production and farming.

4. Growing Wales’ small businesses


As our research has shown, Wales has a “missing middle”. In terms of employment, it is a country dominated by micro-business and multi-national business.On the one hand Wales has a thriving and entrepreneurial micro-business scene with firms employing fewer than 10 people making up around 35 per cent of private sector employment. At the other end of the scale large firms with their headquarters elsewhere in the world account for 38 per cent of private sector employment. In the missing middle medium-sized firms, those employing between 50-250 people make up a slim 12 per cent of employment.

For much of our recent history, our economic development policy has been geared towards bringing in mobile inward investment from overseas. Supplementary to this has been a push towards greater levels of ‘entrepreneurship’ and this has had some success with large numbers of micro-firms being developed over the last 20 years.

However, now there is a need for policy to transition. Inward investment has failed to transform the Welsh economy under its current guise and too many of our small firms struggle to grow. Instead, the next Welsh Government needs to look at how we develop a stronger cohort of Welsh-owned firms, by growing our existing businesses and anchoring our supply chains in Wales.

The next Welsh Government should grow Wales’ small businesses by:

Instituting a programme to develop ‘medium’ sized firms in Wales

Building on what has been learnt from previous programmes such as the Accelerated Growth Programme, the next Welsh Government should begin a programme of activity under the Business Wales brand focused on supporting and developing a cohort of medium-sized firms. This would focus not on jobs exclusively, but issues such as productivity, helping businesses to decarbonise and reduce their environmental impact, access to markets, access to finance and skills.

Put the Development Bank of Wales on a statutory footing for a long-term outlook

Since its institution during the previous Senedd term the Development Bank of Wales has made a significant positive impact, helping address gaps in access to finance and protecting business through the Covid-19 crisis. The next Welsh Government should put the Development Bank on a statutory footing and give it a long-term time horizon. This would enable it to bring in other sources of capital, ensure its independence from government, give confidence to markets and businesses and allow it to undertake longer-term loans such as patient capital helping grow medium sized firms.

Improve Wales’ system of regulations

Since devolution in 1999, the scope of legislative competence in Wales has broadened dramatically. The Senedd and Welsh Government now regulate many aspects of the business environment. Despite this, little has been done to think about how we go about implementing regulations. In Scotland, the Regulatory Reform Act 2014 set out an approach to regulation aimed at supporting businesses. The next Welsh Government should review regulation in Wales with a view to introducing an approach that improves the experience of business in complying with regulation.

Maintain the Business Wales brand and develop the service further

Following a number of different iterations of business support, Wales now has a well-established and well-regarded business advice and support service in Business Wales. In our research Supporting Success we identified the growing strength of the Business Wales brand and a service which delivers good return on investment for the public purse. In fact, at a cost of £3,000 per-job delivers better value than other economic development programmes. Despite this, it’s future is uncertain with doubts over the future of regional funding. The next Welsh Government should reaffirm its commitment to Business Wales by making it a statutory function under an Economic Development Bill. It should also aim to develop it further, looking to move beyond job creation and focus more on business growth, productivity and decarbonisation.

5. An Enterprising Welsh Tax Policy

 

The Wales Acts of 2014 and 2017 set out new taxation powers for the Welsh Government to exercise in Wales on income tax, land transaction tax and landfill tax. It also gave the power to institute new taxes in devolved areas.

This means that for the first time, this Senedd election will be one in which not only spending but taxation policy will be of key concern.

In our recent report, FSB Wales has set out how the next Welsh Government can develop an Enterprising Welsh Tax Policy. Such a policy would seek to protect the revenues of the Welsh Treasury by helping to grow the tax base and encourage investment by businesses.

The next Welsh Government should introduce an enterprising Welsh tax policy by:

Relieving the rates burden by introducing a Business Rate Freeze for the life of the next Senedd

Business rates are the single most important tax for businesses that occupy property in towns. If rates are too high, businesses will avoid taking property in town centres and vacancy rates will increase. Similarly, rates don’t apply to online trade, putting many businesses at an instant disadvantage compared to online competitors. The next Welsh Government can ease this burden and rebalance the scales between high street and online trade by freezing rates for the life of the next Welsh Parliament.

Committing to no income tax rises above England during the next Senedd

For this reason, FSB Wales believes that the next Welsh Government should make a commitment to at the very least maintain the same tax rates as currently exist in England. By doing this, revenues will be maintained that can be used to fund public services and investment in infrastructure whilst businesses will not be at a competitive disadvantage to their counterparts in England in recruiting their workforce. Instead, it is our view that Welsh Government should focus on growing the Welsh economy and growing the Welsh tax base as a result.

Increase investment through a new Business Rate Investment Relief

One of the largest issues around NDR is its disincentive to investment. The Scottish Government has introduced a Business Growth Accelerator Relief to deal with these issues, leaving new build and improvements a 12 month period before rates liability applies. We think the next Welsh Government could match this and go further by removing certain types of new investments from the rating process completely by introducing an Investment Relief for improvements that accord with government ambitions on productivity and decarbonisation – for instance new plant and machinery and new energy efficiency investments.

Explore the potential for targeted corporation tax reductions

The Holtham Commission which undertook its work between 2008 and 2010 recommended that the then Welsh Government should explore the feasibility of corporation tax devolution. However, it did not favour a blanket devolution; rather it called for the ability to vary corporation tax in Wales in line with Wales’ relative GVA performance. Whilst this recommendation has not come to pass, we believe it warrants further consideration.

Instigating an SME test for any new Wales-specific taxes

The Welsh Parliament now has capacity to introduce new Welsh specific taxes in Wales through a consenting process through the UK Parliament. FSB Wales is not currently convinced of the need for new taxes at this moment in time, but should a future Welsh Government decide to pursue this route then an SME test should be introduced in order to ensure it does not disproportionately impact on SMEs. Such a test would involve ensuring new taxes do not provide barriers to entrepreneurship, innovation and business growth, is not unduly punitive on certain types of businesses and is not merely aimed at raising revenue without a reasonable justification for doing so.

6. A 30 year vision for infrastructure and the environment


Covid-19 has accelerated the discussion on ‘building back better’ with suggestions of a programme of green infrastructure building.


It is important that Wales has the tools to ensure that infrastructure building succeeds where it has failed in the past, and has the institutions and financial models in place to provide consensus for a long term strategy, and the means to succeed in its delivery. This is vital for Wales economic development, in building our skills base and employment opportunities, and in adapting to future needs including our duty to fulfil our carbon reduction targets.

Develop a long term 30 year Infrastructure strategy

Wales needs a stable long-term infrastructure strategy with an institutional support to construct an authoritative evidence led 30 year strategy, and the institutional means and finance tools to deliver.Place the National Infrastructure Commission for Wales on a statutory footing

It is FSB Wales’ view that the National Infrastructure Commission for Wales’ remit needs to be made significantly clearer, that it should be more public-facing and engaged more actively with stakeholders. The National Infrastructure Commission for Wales should be placed on a statutory footing, and should be empowered with the independence, budget capacity and tools to do the job properly. This statutory certainty would also help engender confidence to infrastructure investment in WalesCreate a Local Infrastructure Fund of at least £100m

Infrastructure should focus as much on local projects as on ‘big bang’ projects to promote wider sustainable growth. As part of its infrastructure strategy, Welsh Government should develop a Local Infrastructure Fund of at least £100million. The National Infrastructure Commission for Wales should look to ensure every region of Wales receives sufficient funding to develop its infrastructure.

Putting Welsh smaller businesses at the forefront of the digital future

The Covid-19 crisis has spurred Welsh SMEs to change their way of working, taking advantage of new office systems, from cloud based services to decentralised models of working to click and collect. This can be harnessed to ensure we have a skilled sector, and a workforce that is ready for the future challenges of Welsh firms.  The next Welsh Government should set out an ambitious programme of digital utilisation, helping companies to adopt the best technologies, be sufficiently trained in exploiting them securely and safely.

Ensure cutting edge access to broadband and mobile connectivity for every corner of Wales

99% of SMEs see broadband as crucial to their businesses. The crisis has illustrated where gaps in provision of quality and secure broadband across Wales have an impact on the market for SMEs, as well as firms’ ability to deliver on their services. We need to continue to proactively secure broadband provision possible, and have Wales as a 5G ready nation able to take advantage of future innovations from smart-agriculture and new food systems, to transport and wider trading online.

Set out a roadmap for our transition towards electric vehicles

The UK will ban the sale of petrol and diesel in 2030. With our research showing small firms were already looking at a 5-10 years as a realistic time to move to electric vehicles, there is a need for a strategy to shift to such modes for businesses within this timeline. The UK and Welsh governments should look to incentivise this shift by introducing tax incentives or scrappage schemes. At present, the cost of electric vehicles and the lack of charging infrastructure are key barriers for Welsh businesses. This is particularly important as the UK has an ambition to phase out petrol and diesel vehicle sales by 2030.

Introduce an advice line for SMEs on environmental issues through Business Wales

Wales’ small firms have a key role to play in our environmental transition as a nation, particularly as we seek to achieve ambitious decarbonisation targets. As our research has found, the next Welsh Government needs to help an environment approach become the ‘New Normal’. This should start by introducing an advice line for SMEs on environmental issues through Business Wales, working with SMEs on the regulatory framework for the environment. Crucially, this support will act as the first port of call for firms who are dealing reducing their carbon footprint and operating within the circular economy.

7. Successful local economies


Wales is a nation of towns with very few large urban centres. In order to reflect this, our economic policies need to be capable of supporting businesses to develop in every part of Wales. This will rely on every area, rural or urban, being able to achieve its potential. In order to achieve this, we need policies geared up to supporting local wealth creation and retention.


The next Welsh Government can support and develop local economies by:

Make a SME friendly procurement a legal duty

The next Welsh Government should begin with a fresh start for procurement in Wales. Whilst much has been done on this area, progress has been patchy and slow. The next Welsh Government should legislate around procurement practice in order to drive best practice and to place SME friendly procurement as a legal duty on public sector purchasers. Furthermore, the next Welsh Government should be a ‘market maker’ looking to fill voids in Welsh supply chains with SME providers wherever possible.

Developing Foundational Economy 2.0: Three Foundational Economy Challenges

The foundational economy makes up parts of the economy that relate to everyday life such as social care, utilities and housing. Over recent years the policy area has developed with growing smaller businesses being at the heart of the agenda. The next Welsh Government should take this further by adopting three Foundational Economy Challenges; in social care, decarbonisation of housing and food production. The aim would be to solve the public policy challenges in those areas in a way which brings SMEs into the solution, helping them to grow and prosper in the meantime.

Valuing self-employment within the Welsh economic strategy

At a time when the economy and business in Wales is subject to change and upheaval, the self-employed sector continues to provide jobs and investment in local economies up and down Wales. However, it is a sector that is little understood and often ignored. The next Welsh Government should value self-employment in Wales by instituting a review of the sector and placing it on a strong footing within its economic development strategy. As our research has highlighted, individuals should be supported to go-solo.

Make planning for future economic shocks a function of the Future Generations Commissioner

The crises caused by Covid-19 has highlighted how fragile our economic environment is and how shocks that start in a public health sphere can quickly impact on the livelihoods of individuals and businesses across Wales. The Future Generations Commissioner has a clear role in considering Wales’ future wellbeing. Our proposed economic development Bill would take this further by giving it a statutory function to consider and review future threats to the Welsh economy and society of crises and ensure public bodies are adequately prepared.

Download the manifesto in full

Click below to download the report in full. You can also download our asks for the Welsh Government as a poster to display in your business.