Skip To The Main Content
02 January 2018

Work Welsh courses to strengthen skills in small Welsh business / Cyrsiau Cymraeg Gwaith i gryfhau sgiliau Cymraeg mewn busnesau bach

Small businesses in Wales are set to benefit from ‘Work Welsh’, a new Welsh language training programme designed to increase the use of Welsh in the workplace.

Work Welsh will provide opportunities for workers in businesses to learn and improve their Welsh-language skills in the workplace. The programme includes intensive courses up to three months in length, five-day specialist residential courses and an introductory online course.

The National  Centre for Learning Welsh is responsible for introducing the Work Welsh programme, following an additional investment by the Welsh Government to improve and increase the use of Welsh in the workplace.

The fully-funded programme offers opportunities to employees in different sectors to improve their language skills and supports learners at different levels, whether beginners or more experienced speakers.
There is also an emphasis on raising the confidence of people who already speak Welsh but feel unsure about using the language in a work context.  An employer’s information service is also included, with advice on skills assessment, as well as an after-care scheme.

Efa Gruffudd Jones, Chief Executive of the National Centre for Learning Welsh says: “This is a new opportunity for individuals who are keen to learn or improve their Welsh to do so with the support of their employers.  A variety of courses are available, with the aim of facilitating and increasing the use of Welsh in the workplace.

“We are looking forward to working with a range of organisations over the coming months as they support their employees’ language skills development.”

For more information on Work Welsh, go to dysgucymraeg.cymru

 

Mae busnesau bach yng Nghymru yn gallu manteisio ar raglen hyfforddi iaith Gymraeg o’r enw Cymraeg Gwaith.

Nod Cymraeg Gwaith yw rhoi cyfleoedd i weithwyr mewn busnesau i ddysgu a gwella eu Cymraeg yn y gweithle.  Mae’r rhaglen yn cynnwys cyrsiau dwys, cyrsiau preswyl arbenigol pum niwrnod a chwrs ar-lein.

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy'n gyfrifol am gyflwyno Cymraeg Gwaith, yn sgîl derbyn buddsoddiad ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i wella a chynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle.

Mae’r rhaglen, sydd wedi'i hariannu'n llawn, yn cynnig cyfleoedd i weithwyr mewn gwahanol sectorau wella eu sgiliau iaith ac mae’n cefnogi dysgwyr ar wahanol lefelau, p’un ai ydynt yn ddechreuwyr neu'n siaradwyr mwy profiadol.

Mae pwyslais ar wella hyder pobl sydd eisoes yn siarad Cymraeg ond sy’n teimlo'n ansicr am ddefnyddio’r iaith mewn cyd-destun gwaith.  Mae gwasanaeth gwybodaeth i gyflogwyr ar gael hefyd, lle rhoddir cyngor ar asesu sgiliau yn ogystal â chynllun ôl-ofal.

Meddai Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: “Mae hwn yn gyfle newydd i unigolion sy'n awyddus i ddysgu neu i wella eu Cymraeg i wneud hynny gyda chefnogaeth eu cyflogwyr.  Mae amrywiaeth o gyrsiau ar gael, sydd â’r nod o hwyluso a chynyddu’r defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle.

“Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda nifer o sefydliadau dros y misoedd nesaf wrth iddynt gefnogi datblygiad sgiliau iaith eu gweithwyr.”

I gael rhagor o wybodaeth am Cymraeg Gwaith, ewch i dysgucymraeg.cymru