Skip To The Main Content
13 March 2013

FSB Cymru yn croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar Brentisiaethau

Reference number: PR13032013

Ffederasiwn y Busnesau Bach

Datganiad i''r Wasg

FSB Cymru yn croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar Brentisiaethau

Mae FSB Cymru wedi croesawu''r cyhoeddiad gan y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau y bydd mwy na phum mil a hanner o brentisiaethau ychwanegol yn cael eu creu dros y ddwy flynedd nesaf. Mae sgiliau yn hanfodol i ddatblygiad economaidd ac mae prentisiaethau yn ffordd wych o hyfforddi pobl yn y sgiliau sydd angen ar fusnesau i ddatblygu a thyfu.

Mewn arolwg diweddar o aelodau Ffederasiwn y Busnesau Bach, dywedodd llawer bod anhawster wrth recriwtio prentisiaid yn rhwystr i lwyddiant. Roedd ychydig dros draean yn dweud y byddai cymorthdal cyflog yn gymhelliad i gymryd prentis ymlaen  ac 16 y cant yn dweud y byddai cael cymorth gweinyddol gan sefydliad allanol yn gymhelliant ychwanegol.

Mae cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, yn seiliedig ar gyllideb ddrafft gytunwyd â Phlaid Cymru i wario £40 miliwn yn ychwanegol ar brentisiaethau dros y ddwy flwyddyn nesaf, yn mynd yn bell i ddiwallu''r dyheadau yma. Mae''r cymhorthdal cyflog  o £3,900 i gyflogwyr sy''n cymryd prentisiaid ifanc ymlaen, yn ogystal â''r taliad untro o £500 i gynorthwyo gyda chostau gweinyddol yn cwrdd â''r problemau penodol sydd gan fusnesau wrth gymryd prentisiaid newydd ymlaen.

Dywedodd Cadeirydd Uned Bolisi Cymru, Janet Jones:

"Fel y cydnabu''r Dirprwy Weinidog yn ei ddatganiad, mae wedi gwrando ar bryderon busnesau bach a leisiwyd gan Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru ac mae wedi cynnig atebion ymarferol i helpu busnesau yng Nghymru dderbyn mwy o brentisiaid. Rydym hefyd yn croesawu ei ymrwymiad i barhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid fel ni i ddod o hyd i rwystrau eraill sy''n gysylltiedig â recriwtio prentisiaid.

"Does dim digon o''n busnesau bach a chanolig eu maint wedi derbyn prentisiaid yn y gorffennol, ac rydym yn ymroddedig i gynyddu''r nifer hwnnw gyda chefnogaeth y llywodraeth.

"Rydym hefyd yn cymryd sylw o''r gwaith lobïo a wnaed gan Blaid Cymru wrth godi''r mater hwn yn eu trafodaethau ar y gyllideb, ac ymchwiliad y Pwyllgor Menter a Busnes – a dderbyniodd dystiolaeth gennym – ddaeth i''r casgliad bod potensial llawn prentisiaethau o ran cefnogi economi Cymru yn dal heb ei wireddu.

"Gallwn ni yn FSB Cymru deimlo''n fodlon bod ein hymgyrchu ar y mater pwysig hwn wedi dwyn ffrwyth."

DIWEDD