Loading…
Choose your Nation to see campaigns near you
×
Campaign #OurBusinessisWales | #EinBusnesYwCymru

Our Business Is Wales
Ein Busnes yw Cymru

It’s time to tell the story of Wales’ smaller businesses. It’s time to tell people why Our Business is Wales.
Mae’n bryd adrodd hanes busnesau llai Cymru. Mae’n bryd dweud wrth bobl pam mai Ein Busnes yw Cymru.

Welcome | Croeso

It’s time to tell the story of Wales’ smaller businesses. It’s time to tell people why Our Business is Wales.

Wales truly is a nation of smaller business. Of the 259,200 active businesses in Wales, 257,700 are small and medium-sized businesses (SMEs).

Smaller businesses make up the heart of our communities, providing essential jobs, services and improving the health and wealth of those communities up and down the country. For over 45 years, FSB has been the lead voice for these organisations.

In 2021, Wales will go to the polls to elect a new Welsh Parliament and a new government which will be responsible for helping to guide the small business economy. It is more important than ever for businesses to be heard.

Our Business is Wales is FSB Wales’ new campaign to understand the needs and ambitions of smaller businesses over the next five years.

Our Business is Wales underscores the importance of smaller businesses to the Welsh economy and the importance of a healthy Welsh economy to those businesses.

Throughout 2020, we will be running events up and down the country to engage businesses, to help individuals develop their businesses and to get their views on the Wales we want to see. There are so many ways to get involved and get inspired.

We’re collecting your ideas as part of #OurBusinessIsWales. Fill in our digital suggestion box and tell us what you think the government can do to help your business in Wales. We’ll take all the ideas we gather and turn them in to proposals for action, so that politicians can help your business.

Speak your mind with the #OurBusinessisWales FSB Wales Campaign


Mae’n bryd adrodd hanes busnesau llai Cymru. Mae’n bryd dweud wrth bobl pam mai Ein Busnes yw Cymru.

Gwlad o fusnesau llai yw Cymru yn wir. O’r 259,200 o fusnesau gweithredol yng Nghymru, mae 257,700 yn fusnesau bach a chanolig eu maint (BBChau).

Busnesau llai sy’n ffurfio calon ein cymunedau, gan ddarparu swyddi hanfodol, gwasanaethau a gwella iechyd a chyfoeth y cymunedau hynny i fyny ac i lawr y wlad. Ers dros 45 mlynedd, yr FSB fu llais arweiniol y sefydliadau hyn.

Yn 2021, bydd Cymru’n bwrw pleidlais i ethol Senedd newydd i Gymru a llywodraeth newydd a fydd yn gyfrifol am helpu i arwain economi’r busnesau bach. Mae hi’n bwysicach nag erioed i fusnesau gael eu clywed.

Ein Busnes yw Cymru yw ymgyrch newydd FSB Cymru i ddeall anghenion ac uchelgeisiau busnesau llai dros y pum mlynedd nesaf.

Mae Ein Busnes yw Cymru yn tanlinellu pwysigrwydd busnesau llai i economi Cymru a phwysigrwydd economi Gymreig iach i’r busnesau hynny.

Trwy gydol 2020, byddwn yn cynnal digwyddiadau i fyny ac i lawr y wlad i ymgysylltu â busnesau, i helpu unigolion i ddatblygu eu busnesau ac i gael eu barn ar y Gymru y mae arnom eisiau ei gweld. Mae cymaint o ffyrdd i gymryd rhan a chael eich ysbrydoli.

Rydym yn casglu’ch syniadau fel rhan o #EinBusnesYwCymru. Llenwch ein blwch awgrymiadau digidol a dweud wrthym beth ydych yn ei feddwl y gall y llywodraeth ei wneud i helpu’ch busnes yng Nghymru. Fe gymerwn ni’r holl syniadau a gasglwn a’u troi nhw’n gynigion ar gyfer gweithredu, fel bod gwleidyddion yn gallu helpu’ch busnes.

Dywedwch eich meddwl gydag Ymgyrch FSB Cymru #EinBusnesywCymru


Get Involved | Cymerwch Ran

FSB Wales is undertaking its largest engagement exercise in Wales to understanding how businesses shape our country. But we can only succeed with your involvement. Getting involved in our campaign is easy, click each option below to find out how you can help. 

Share our latest #OurBusinessIsWales tweets

We’ve launched our campaign on social media. We want to reach as many businesses in Wales as we can. You can help us by interacting. Retweet if you agree. Comment back if you don’t. Share your own views on why your business is Wales.

Make a suggestion for government:

We’re collecting your ideas as part of #OurBusinessIsWales. Fill in our digital suggestion box and tell us what you think the government can do to help your business in Wales. We’ll take all the ideas we gather and turn them in to proposals for action, so that politicians can help your business.

Speak your mind with the #OurBusinessisWales FSB Wales Campaign

Attend an event or suggest your own

We’re taking the campaign out to venues in North, South and Mid Wales as we’re hoping to meet as many businesses as possible. The campaign is aiming to gain an insight from FSB Wales members on the current state of the nation from an SME perspective and to identify the challenges that exist within the business community.

Network with other businesses through #OurBusinessIsWales and share your views

Join us and other members at various locations across Wales

View our events

Share a video telling everyone why your business is Wales

We’re gathering videos from businesses the length and breadth of Wales. The point of the videos - to tell the human story behind the great businesses that make Wales. We’d love to hear your story. Simply post, tweet or share a video answer these three questions using the #OurBusinessIsWales hashtag.
Share your video telling us why #OurBusinessIsWales by answering these three questions:
  • Who are you and what’s your business called?
  • What would your one ask of government be to help your business?
  • Your Business Is Wales because…?

Don't forget to include the hashtag #OurBusinessIsWales

Stuck for inspiration? Then check out the #OurBusinessIsWales video gallery for ideas. 
 

Mae FSB Cymru yn ymgymryd â’i ymarferiad ymgysylltu mwyaf yng Nghymru er mwyn deall sut y mae busnesau’n siapio ein gwlad. Ond gallwn ond lwyddo gyda’ch cyfranogiad chi.

Mae cymryd rhan yn ein hymgyrch yn hawdd. Gellwch:

Rhannu ein trydariadau #EinBusnesYwCymru diweddaraf

Rydym wedi lansio ein hymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae arnom eisiau cyrraedd cymaint o fusnesau yng Nghymru ag y gallwn. Gellwch chi ein helpu trwy ryngweithio. Aildrydarwch os ydych yn cytuno. Anfonwch sylw yn ôl os nad ydych. Rhannwch eich barn eich hun am baham mai’ch busnes yw Cymru.

Gwneud awgrym i’r llywodraeth

Rydym yn casglu’ch syniadau fel rhan o #EinBusnesYwCymru. Llenwch ein blwch awgrymiadau digidol a dweud wrthym beth ydych yn ei feddwl y gall y llywodraeth ei wneud i helpu’ch busnes yng Nghymru. Fe gymerwn ni’r holl syniadau a gasglwn a’u troi nhw’n gynigion ar gyfer gweithredu, fel bod gwleidyddion yn gallu helpu’ch busnes.

Dywedwch eich meddwl gydag Ymgyrch FSB Cymru #EinBusnesywCymru:

Mynychu digwyddiad neu awgrymu eich un eich hun

Rydym yn mynd â’r ymgyrch allan i leoliadau yng Ngogledd, De a Chanolbarth Cymru gan ein bod yn gobeithio cyfarfod cymaint o fusnesau â phosibl. Mae’r ymgyrch yn anelu at gael cipolwg gan aelodau FSB Cymru ar gyflwr presennol y wlad o bersbectif BBCh ac i ganfod yr heriau sy’n bodoli o fewn y gymuned fusnes.

Rhwydweithio â busnesau eraill trwy #EinBusnesYwCymru a rhannu’ch barn

Gellwch ymuno â ni ac aelodau eraill mewn amrywiol leoliadau ar draws Cymru

gweler yma am fanylion

Rhannu fideo sy’n dweud wrth bawb paham mai’ch busnes yw Cymru

Rydym yn casglu fideos gan fusnesau ledled Cymru. Pwynt y fideos – adrodd y stori ddynol y tu ôl i’r busnesau gwych sy’n gwneud Cymru. Byddem wrth ein bodd yn clywed eich stori chi. Postiwch, trydarwch neu rannu fideo i ateb y tri chwestiwn hwn gan ddefnyddio’r hashnod #EinBusnesYwCymru.

Rhannwch eich fideo yn dweud wrthym paham #EinBusnesYwCymru trwy ateb y tri chwestiwn hwn:
  • Pwy ydych chi a beth yw enw’ch busnes?
  • Beth fyddai’r un peth y byddech yn ei ofyn gan y llywodraeth i helpu’ch busnes?
  • Eich Busnes Yw Cymru oherwydd…?
Yn brin o ysbrydoliaeth? Yna cymerwch olwg ar oriel fideos #EinBusnesYwCymru i gael syniadau.
Not a member yet? | Ddim yn aelod eto?  

FSB membership means inclusive support, market-leading benefits and a voice heard in governments at all levels. If you are self-employed or own a small business, membership is built from the ground up to help you achieve your ambitions. Together, we are stronger.

From day one our members benefit from a 24/7 legal helpline, our bespoke online legal hub with 500+ template documents, tax investigation protection, business banking and many more leading benefits. You’ll also receive a copy of our award-winning business lifestyle magazine First Voice to your door each quarter.

Be one of the thousands of businesses joining us this month with membership starting at just £147 in the first year with a one-off £30 joining fee.

Learn More

Join us today!

Join Now

Join Online

Joining online is quick and easy to do. Start now and we'll be welcoming you as our latest member in just a few minutes.

Meet an Advisor

Request an Appointment

Meet one of our Membership Advisors at a time and place convenient to you.

Speak to an Advisor

Speak to an Advisor

Speak to one of our team to learn more about how membership could help you and your business.

Mae aelodaeth o'r FSB yn golygu cefnogaeth gynhywysol, buddion sy'n arwain y farchnad a llais a glywir mewn llywodraethau ar bob lefel. Os ydych yn hunangyflogedig neu'n berchen ar fusnes bach, mae aelodaeth wedi'i hadeiladu o'r gwaelod i fyny i'ch helpu i gyflawni'ch uchelgeisiau. Gyda'n gilydd, rydym yn gryfach.

O'r diwrnod cyntaf mae ein haelodau'n elwa ar linell gymorth gyfreithiol 24/7, ein hyb cyfreithiol ar-lein pwrpasol gyda 500+ o ddogfennau templed, amddiffyniad ymchwiliadau trethbancio busnes a llawer mwy o fuddion blaenllaw eraill. Byddwch yn derbyn copi o'n cylchgrawn dull o fyw busnes gwobrwyol, First Voice, wrth eich drws bob chwarter hefyd.

Byddwch yn un o'r miloedd o fusnesau sy'n ymuno â ni y mis hwn gydag aelodaeth yn dechrau am ddim ond £147 yn y flwyddyn gyntaf gyda thâl ymaelodi untro o £30.

Dysgwch Fwy

 

 

 

You may also be interested in